آقا تختــــی

 

یکی از بهترین و قابل توجه‌ترین، کشتی‌های غلامرضا تختی با «پتکوف سیراکف» قهرمان نامدار بلغارستانی برگزار شد.

 

هر دو به دور نهائی رسیده بودند. شگرد سیراکف، «بارانداز» سریع و بسیار فنی بود. کشتی که شروع شد. تختی یک بار زیر گرفت و سیراکف را خاک کرد و پای او را در «سگک» خود گیر انداخت. سیراکف روی سگک مقاومت کرد و کشتی «سرپا» اعلام شد. غلامرضا «زیر» گرفت و او را خاک کرد و باز هم پای او را در سگک خود تحت فشار قرار داد.

 

دقیقة سوم کشتی بود. فشار سگک موجب ناراحتی شدید پای سیراکف شد. او با دست به پایش اشاره کرد. تختی که متوجه ناراحتی او شده بود، سیراکف را رها کرد و از جا بلند شد. فریاد اعتراض تماشاچیان بلند شد که چرا این کار را کردی؟

 

سیراکف که این عمل جوانمردانه را از حریف خود دید، منتظر داور نشد و دست تختی را بعنوان برنده بلند کرد.

 

 

«روحش شاد و یادش گرامی»

موفق باشید * امیررضا آرمیون 1.gif   16.gif