چه کسی واقعاً خدا رادوست دارد؟!مردی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.


مرد جلو رفت و از فرشته پرسید:" این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟"


فرشته جواب داد:" می خواهم با این مشعل بهشت را آتش بزنم و با این سطل آب، آتش های جهنم را خاموش کنم. آنوقت ببینم چه کسی واقعاً خدا رادوست دارد؟!"
موفق باشید * امیررضا آرمیون  لبخند