پشتکار


-----------------از وینستون چرچیل درخواست شد تا در یک مدرسه ابتدایی که خود او زمانی در آن تحصیل می کرد، سخنرانی کند.

مدیر مدرسه به دانش آموزان گفت که متفکر دنیای غرب، تا دقایقی دیگر برایتان سخنرانی خواهد کرد؛ و به آنان پیشنهاد کرد که قلم و کاغذ به دست گرفته و سخنان او را یادداشت کنند.

وینستون چرچیل پس از آنکه پشت تریبون قرار گرفت، نگاهی به اطراف خود کرد و گفت:


" هیچ وقت، هیچ وقت و هیچ وقت تسلیم نشوید! "


سپس رفت و در جایش نشست.

-----------------------------------------------------

برگرفته از کتاب تـو، تـــویی؟! ( جلد سوم )

 

امیررضا آرمیون