سلام؛قلب

سال نو مبارک و زندگی تان بهاری باد...بغل

امیدوارم سالی که در پیش و روی داریم،
کمتر گناه کنیم
بدون هیچ توقعی مهربان باشیم
و به ندای وجدان درونمان گوش کنیم.

خدای مهربان پشت و پناه همه شما باشد.

* سال خاص و زیبایی برای همه شما عزیزانم آرزومندم . *

امیررضا آرمیون
لبخند