" چه کسی واقعاً خدا رادوست دارد؟! "


چه کسی واقعاً خدا رادوست دارد؟!مردی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.


مرد جلو رفت و از فرشته پرسید:" این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟"


فرشته جواب داد:" می خواهم با این مشعل بهشت را آتش بزنم و با این سطل آب، آتش های جهنم را خاموش کنم. آنوقت ببینم چه کسی واقعاً خدا رادوست دارد؟!"
موفق باشید * امیررضا آرمیون  لبخند

/ 2 نظر / 5 بازدید
ندا عبدالهی

ناخودآگاه مرا به یاد این جمله معروف "علی شریعتی "می اندازد که: من رقص دخترکان هندی را از نماز پدر و مادرم بیشتر دوست میدارم زیرا آنها با عشق میرقصند اما نماز پدرو مادرم تنها از روی عادت است!

ندا عبدالهی

ناخودآگاه مرا به یاد این جمله معروف "علی شریعتی "می اندازد که: من رقص دخترکان هندی را از نماز پدر و مادرم بیشتر دوست میدارم زیرا آنها با عشق میرقصند اما نماز پدرو مادرم تنها از روی عادت است!